ว่าที่ ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ตัวแทนรุ่น 30 นำเสนอ Best Practice โรงเรียนต้นแบบ
(ท่านเสน่ห์ ขาวโต ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ)

ว่าที่ ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร ตัวแทนรุ่น30 กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะ
(ท่านกฤษฎี ศรีบรรพต)งานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ ร.ร.ต้นแบบ

ว่าที่ผอ.มงคล สมานทอง (ขุนเจี๊ยบ) ตัวแทนสุรินทร์ฯ มอบตะขอช้างเสริมบารมี
ท่านกฤษฎี ศรีบรรพต ประธานในพิธี
มอบตะขอช้างเสริมบารมี แด่ ท่านเพ็ชรสมร อุทุมทอง (เลขาฯโครงการอบรม)
มอบตะขอช้างเสริมบารมี แด่ คุณสุนีย์ ชัยวงษ์ (เลขาฯหน่วยอบรม)
ตัวแทนคณะสุรินทร์admim2010(สุรพงษ์ นโรดม กิตติชัย อมรเดช วีรพล  นพรัตน์ ธนันต์ และคณะ)
 เข้าไหว้ปีใหม่และรับพรจากท่าน ผอ.ไพศาล วุฒทิลานนท์  ผอ.สพม.33
ว่าที่ผอ.โสรินทร์ ห้วยทราย ว่าที่ผอ.นโรดม นรินทร์รัมย์
ว่าที่ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร และว่าที่ผอ.วสันต์ ลาดศิลา
คณะพี่น้อง เดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวแทนคณะผู้สอบขึ้นบัญชีรวม สพฐ.ยื่นหนังสือและเข้าพบ รมช.ศธ.เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
(ว่าที่ ผอ.สมคิด แพงจันทร์ และคณะ)
ตัวแทนคณะผู้ขึ้นบัญชีรวม สพฐ.ยื่นหนังสือต่อ ท่านชินภัทร ภูมิรัตน เลขา กพฐ.
(ว่าที่ ผอ.ธรรมรัตน์ ธรรมพุทธวงศ์ และคณะ)

คณะพี่น้องอุดรธานี ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง
เข้าพบ ผอ.วัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ ผู้แทน กคศ.ผู้บริหาร สพม.
คณะพี่น้องหนองคาย เข้าพบ ส.ส.ดร.พงศ์พันธ์ สุนทรชัย
บรรยากาศอบรมก่อนแต่งตั้ง ผอ. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา
ว่าที่ ผอ.ดร.สุรพงษ์ รัตนโคตร และคณะรุ่นที่ 30 (กิจกรรมอบรมคุณธรรม)
พี่น้องสุรินทร์เข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ได้แก่ สุรพงษ์ รัตนโคตร นโรดม นรินทร์รัมย์ อมรเดช ดีนาน เอกชัย บุญพอก
กาญจน์นิต ไชยโม ประจวบ บุญพอก  ธนภัทร ทะเกิงลาภ นริศรา ใจเย็น
ธวัชชัย พันธ์ดี เทียนชัย เทียนทอง ยุทธนา ปักโคทานัง