พี่น้องสุรินทร์เข้ารับการอบรมก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
ได้แก่ สุรพงษ์ รัตนโคตร นโรดม นรินทร์รัมย์ อมรเดช ดีนาน เอกชัย บุญพอก
กาญจน์นิต ไชยโม ประจวบ บุญพอก  ธนภัทร ทะเกิงลาภ นริศรา ใจเย็น
ธวัชชัย พันธ์ดี เทียนชัย เทียนทอง ยุทธนา ปักโคทานัง